ÖZET

Çalışmanın amacı; jinekolojik onkoloji cerrahisi sonrası Roy Uyum Modeli (RUM) doğrultusunda yapılandırılmış taburculuk eğitim programının hasta sonuçlarına (yaşam kalitesi, baş etme-uyum, benlik saygısı) etkisinin incelenmesidir. Çalışma, randomize olmayan kontrol gruplu müdahale araştırmasıdır ve 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada; hastalarla görüşülerek taburculuk sonrası hasta gereksinimleri belirlenmiştir. Görüşme verileri analiz edilmiş ve RUM temel alınarak eğitim kitapçığı oluşturulmuştur. Temalar doğrultusunda eğitim kitapçığı oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise; çalışmanın örneklemini 72 hasta (36 kontrol, 36 müdahale) oluşturmuştur. Müdahale grubu taburculuk eğitim programına (taburculuk eğitimi ve taburculuk sonrası hasta izlemleri) dahil edilmiştir. Veriler; Kanser Hastası Yaşam Kalitesi Ölçeği, Baş etme-Uyum Süreci Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak ameliyat öncesi, taburculuk sonrası 9. ve 13. haftalarda toplanmıştır. Müdahale grubunun 13. haftadaki yaşam kalitesi ve başetme-uyum puan ortalamaları kontrol grubunun puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır, fakat benlik puan ortalamaları açısından gruplar birbirine benzer belirlenmiştir. Yapılandırılmış taburculuk eğitim programı, kadınların genel yaşam kaliteleri ve baş etme-uyum düzeylerini arttırırken, benlik saygılarını etkilememiştir.

Anahtar kelimeler: Jinekoloji, Hasta taburculuğu, Roy Uyum Modeli, Yaşam kalitesi, Benlik saygısı