Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği

Programın Amacı

Bu eğitim programının amacı, fekal ve/veya üriner diversiyon açılan, fistül, drenaj tüpü, beslenme tüpü bulunan, kronik yarası olan bireylerin bakımından sorumlu, yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

Programı başarı ile tamamlayan hemşire;

Stoma açılmadan önce, hasta ailelerinin biyo-psiko-sosyal uyumlarını en üst düzeye çıkarmak için onları ameliyata hazırlar.

Stoma ve yara ile ilgili tüm araç-gereçleri ve bakım ürünlerini amacına uygun ve doğru biçimde seçer ve kullanır.

Stoması ve/veya kronik yarası olan bireyleri kapsamlı biçimde değerlendirip klinik belirti ve bulgularını doğru biçimde yorumlar.

Stoması ve/veya kronik yarası olan birey ve ailesine, çeşitli uygulama ortamlarında eğitim ve danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsayan bir bakım planı hazırlar.

Stoması ve/veya kronik yarası olan birey ve ailesinin bakımını bireye özgü biçimde, ulusal ve uluslararası standartlar, etik kodlar ve kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda uygular.

Stoması ve/veya kronik yarası olan birey ve ailesini, en üst düzeyde bakım almalarını sağlayacak biçimde kaynakları etkin kullanmak için yönlendirir.

Yetkinlik, bilgi ve becerilerini güncel tutmak için sürekli mesleki gelişimini sürdürür.

Kurumsal, ulusal ve evrensel düzeyde stoma ve kronik yara bakım hemşireliğinin gelişimini destekler.

Eğitimin Süresi

Bu programın toplam süresi, 30 iş günü olup 80 saat teorik, 160 saat uygulama/saha eğitiminden oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara, Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” ve 240 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde görev yapan konu ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları, konusunda uzman hekim ve hemşireler, Stoma ve Yara Bakım hizmeti yürüten, Bakanlıkça onaylanmış stoma / yara bakım hemşireliği sertifikası olan hemşirelikte lisans mezunu hemşireler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım,

Video ile gösterim,

Küçük grup çalışmaları,

Uygulamaları göstererek anlatma,

Soru-cevap ile aktif tartışma,

Simülasyon,

Klinik uygulama

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, yeni gelişmelere paralel olarak ilgili ulusal ve uluslararası kılavuzlardan yararlanılarak güncellenir.

Başarı Kriterleri

Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar. Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır, mecburi durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Eğitimin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla eğitim başlangıcında ön test, sonunda son test yapılır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmazlar. Katılımcılar kursun hem teorik bölümünden hem de klinik uygulamadan ayrı ayrı başarılı olması gerekir.

Teorik konuları içeren sınavdan, 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Çoktan seçmeli olarak yapılan bu sınavdan 70’in altında puan alan katılımcı başarısız sayılır fakat uygulama eğitimine devam edebilir. Teorik sınavda başarısız olan katılımcılara bir hafta içerisinde 1 (bir) kez daha teorik sınava girebilme hakkı tanınır. Başarılı olan aday uygulama eğitimine devam eder, başarısız olan aday ise bir sonraki eğitime katılır.

Klinik uygulamanın değerlendirilmesinde, her bir uygulama eğitimcisi tarafından “Uygulama Değerlendirme Formu” doldurulur. Uygulamanın değerlendirilmesinde 70 puanın altında alan katılımcı başarısız sayılır.

Teorik sınavda başarılı olan ve klinik uygulamada girişimleri başarılı yapan katılımcı sertifika almaya hak kazanır. Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir ve geçerlilik kazanır.

Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.

Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulama eğitimi değerlendirmesi notlarına itiraz eden katılımcıların itirazları eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Verilecek Belge

Yukarıda belirtilmiş olan başarı kriterlerini yerine getiren katılımcıya Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Sertifikanın yenilenme ölçütleri, denklik başvuru ve denklik işlemleri için bakınız.

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim programına, stoma ve yara bakım hizmetinin gerekli olduğu alanlarda çalışan tüm hemşireler katılabilir. Program öncelikli olarak, genel cerrahi, üroloji, gastroenteroloji cerrahi, pediatrik cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi servisleri, yoğun bakım üniteleri, stomaterapi ünitesi, yara bakım ünitesi ve evde bakım hizmetlerinde çalışan en az lisans mezunu;

Hemşireler,

Hemşirelik yetkisi almış ebeler,

Sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.

Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.