Giriş: Otizimli adolesanlar ergenlik dönemine geçiş sürecinde sosyal zorluklar, iletişim zorlukları ve duygusal hassasiyet gibi zorluklarla karşılaşabilir. Özelikle ergenlik dönemine geçişle başlayan menstrual döngünün başlaması otizmli adolesanlar için öğrenmesi gereken yeni beceriler ve bilgileri barındırır. Ancak, otizimli adolesanların karşılaştıkları bu zorluklar ve deneyimlerin birçoğu değiştirilebilir.

Amaç: Bu çalışmada, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan adolesanlara yönelik verilen menstrüasyon hijyen beceri eğitiminin, adolesanların menstrüel hijyen becerileri üzerine etkisini değerlendirmek amaçlandı.

Yöntem: Çalışma, İstanbul ve Muğla ilinde üç özel eğitim kurumunda tek grup ön test ve son test türünde 15 OSB tanılı adolesanla yürütüldü. Veriler “Adolesan ve Ebeveyn Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Adolesana Özgü Menstrüel Hijyen Beceri Kayıt Formu” ile toplandı. Eğitim adolesanlara haftada üç gün yarım saat olacak şekilde bir haftada verilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak hesaplandı. Eğitim öncesi ve sonrası sayı, yüzde olarak hesaplandı ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Adolesanların yaş ortalaması 16.6±0.8 iken, adolesanın bakımından sorumlu yetişkinlerin yaş ortalaması 43.66±5.56’ydı. Eğitim öncesi adolesanların %60’ı kanamanın başladığını fark ederken, eğitim sonrası bu oran %93.3 bulundu. Adolesana Özgü Menstrüel Hijyen Beceri Kayıt Formu’nda uygulama basamaklarında eğitim sonrası istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu bulundu. OSB tanılı adolesanların eğitim öncesi ve sonrası menstrüel hijyen beceri puanları arasındaki fark anlamlıydı.

Sonuç: OSB tanılı adolesanlara verilen menstrual hijyen beceri eğitiminin, adolesanların menstrual hijyen becerisini arttırmada yararlı olduğu bulundu. Bu bireylerin menstruasyon döneminde sorumluluk üstlenmeleri ve sürekli bakım faaliyetlerini kendi başlarına yönetmeleri önemlidir.

Anahtar kelimeler: Otizm, Adolesan, Menstruasyon, Hijyen, Eğitim