ÖZET

Giriş: Doğum, anneliğe uyum sağlamada önemli olan biyolojik, fiziksel, duygusal ve sosyal

değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Doğum eylemindeki kadınlar yaşadıklarını ve olup bitenleri yeterince bilmedikleri ve anlayamadıkları için korku, endişe ve anksiyete yaşamaktadırlar. Yaşanılan bu durumlar annenin doğum tercihlerini etkilemektedir.

Amaç: Bu çalışmada, gebelik boyunca sürdürülen motivasyonel görüşmelerin doğum tercihi

üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Araştırmanın tasarımı, randomize kontrollü deneysel tiptedir. Deney grubuna ve kontrol grubuna 50’şer gebe olmak üzere, çalışmaya toplam 100 gebe alındı. Deney grubu ile gebelik döneminde (26-28. hafta) başlanan ve postnatal dönemde devam eden üç motivasyonel görüşme yapıldı (Şekil 1). Kontrol grubuna ise gebelikte beslenme eğitimi verildi. İstatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

sürüm 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) programı kullanıldı. Nicel verilerde gruplar arasındaki karşılaştırmalarda Independent Samples t Testi ve Mann-Whitney U Testi; tekrarlı ölçümlerde ise Paired Samples t Testi ve Wilcoxon Testi kullanılırken; Kategorik veri analizinde ise Ki-Kare (Pearson Chi-Square, Continuity Correction, Fisher’s Exact Test) testleri kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma gruplarına (deney & kontrol) göre gebelerin demografik özelliklerinin

istatistiksel olarak anlamlı derecede herhangi bir farklılık göstermediği saptandı (p>0,05).

İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmamakla beraber deney grubunda normal doğum oranı

(%74.2), kontrol grubuna oranla (%65.6) daha yüksekti. (χ2=0.768; p=0.681). (Tablo.1).

Mevcut bulgulardan deney grubundaki gebelerin kontrol grubundaki gebelere kıyasla doğum eylemine ilişkin yeterlilik ve sonuç beklentilerinin daha yüksek olduğu saptandı(p<0.05). Deney grubunda yer alan annelerin postnatal 1-2. gün W-DEQ-B ölçeğinden aldığı puan ortalaması (62.26±18.86), kontrol grubunda yer alan annelerin W-DEQ-B ölçeğinden aldığı puan ortalamasından (88.19±21.15) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı. (p=<0.001). Deney grubunda yer alan gebelerin MG derecelendirme cetveli güven parametresi 26-28. hafta 1. ölçüm puan ortalaması (5.98±2.59), 32-34. hafta 2. ölçümde (7.12±2.32), istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıştır. (p=0.014). (Tablo.2). Deney grubu normal doğum ve sezaryen doğum yapan annelerin postnatal 1-2. gün W-DEQ-B ölçeğinden aldığı puan ortalaması (62.30±21.07 ve 62.13±11.38), kontrol grubu normal doğum ve sezaryen doğum yapan annelerin W-DEQ-B ölçeğinden aldığı puan ortalamasından (85.43±17.49 ve 93.45±27.00) istatistiksel olarak

anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı. (p=<0.001 ve p=0.008).

Sonuç: Vajinal doğumu desteklemede motivasyonel görüşme modeli kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: doğum korkusu, gebelik, motivasyon, öz-yeterlilik, sezeryan, vajinal doğum