Özet

Okul sağlığı hizmetleri öğrencilerin, ailelerinin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi için öğrenciye ve dolayısı ile. topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır.

Okul çağı dönemi okula başlama yaşı olan 6-7 yaşlarından başlayarak 24 yaşına kadar tüm öğrenim yılları boyunca süren dönemdir. Bu dönemin başında çocukların ilk kez aile ortamından farklı bir ortama girmesi, eğitimde başarıya ulaşma isteğinin oluşturduğu baskı ve zorlanmalar, bulaşıcı hastalık ve kazalara maruz kalma riskinin yüksek olmasının yanı sıra, bedensel. ruhsal ve sosyal yönden en hareketli dönem olması, vücut yapısının değişmesi ve gelişmesiyle ortaya çıkabilecek sorunlar okul çağı grubunu özel bir grup yapmaktadır .

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %40’ı okul çağı çocukları oluşturmaktadır . Bu dönemdeki bazı sağlık sorunları diğer yaş dönemlerine göre daha yaygındır. Bu sorunların başında büyüme-gelişme gerilikleri, diş çürükleri, kazalar, bam kronik ve bulaşıcı hastalıklar yer almaktadır. Okul çağı çocuğunun sağlığı ve okul başarısı açısından bu sorunların her biri üzerinde önemle durulmalıdır.

Ülkemizde 154 sayılı yönerge ile okul sağlığı ile ilgili ilkeler belirlenmiş ve sağlık ocağı hekim ve hemşireleri bu hizmetin sunumundan sorumlu tutulmuşlardır. Sosyalizasyonun kentsel bölgede kesintiye uğraması nedeniyle okul sağlığı hizmetinde aksamalar olmaktadır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ilçe Sağlık Eğitim Merkezleri ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda yılda bir kez yalnız okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine sağlık taraması ve aşılama hizmetleri verilmektedir. Ancak bu hizmetin sürekliliği bulunmamakta, taramaların sevk ve izlemi yapılamadığı gibi çocuğun ailesi, okul çevresi dikkate alınamamakta ve bütüncül bir değerlendirme yapılamamaktadır. Okul sağlığı hizmetlerindeki bu eksikliklerden yola çıkılarak planlanan bu projede; bir okul sağlığı hemşireliği modeli uygulanarak hemşirenin bu hizmetteki etkinliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Okul sağlığı hemşireliği modeli uygulanarak hemşirenin bu hizmetteki etkinliğinin gösterilmesi amacıyla planlanan bu çalışma yan deneysel düzende yapılacaktır. Yarı deneysel araştırma tasarımına gerekçe olarak randomizasyon ile deney ve kontrol grubunun ayrılamaması gösterilebilir. Çünkü araştırma tek bir okul toplumu üzerinde uygulanacak ve uzun zaman boyutunda değerlendirilecektir. Araştırmanın Mehmet Örücü İlköğretim Okulu’nda yapılması planlanmıştır.

Okul sağlığı ile ilgili literatürden yararlanılarak oluşturulan okul sağlığı hemşireliği dökümantasyon sistemi kullanılacaktır. Bu dökümantasyon sistemi; öğrenci sağlık izlem formu, personel sağlık izlem formu, okul binası ve çevresi değerlendirme formu, aile değerlendirme formundan oluşmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler :Okul Sağlığı, Okul Sağlığı Hemşireliği