ÖZET

Araştırma, perioperatif sürecin farklı alanlarında uygulanan aktif ve pasif ısıtma yöntemlerinin termal konfor ve anksiyete, ayrıca yaşam bulguları üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2*2 faktöriyel randomize kontrollü klinik araştırma olarak yapıldı.

Araştırmanın örneklemini kadın hastalıkları ve doğum servisinde 1 Ekim 2018-10 Ocak 2019 tarihleri arasında açık batın ameliyatı olan 99 hasta oluşturdu. Hastalar randomizasyonla; A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. A grubunda yer alan hastalara hem preoperatif hem postoperatif dönemde, B grubundaki hastalara ise sadece postoperatif dönemde sıcak hava üflemeli önlük giydirildi. C grubundaki hastalara ise hastanede uygulanan rutin bakıma devam edildi. Araştırma verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Yaşam Bulguları Takip Formu” ile toplandı. Hastaların termal konfor düzeyi Vizual Analog Skala (VAS), anksiyete düzeyi ise “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ile değerlendirildi. Verilerin analizinde; ANOVA, Tukey veya Tamhane testleri, ki-kare, Kruskall Wallis, Friedman test ve Bonferroni düzeltmesi kullanıldı. Çalışma bittikten sonra elde edilen bulgular G*Power 3.1 programı kullanılarak %5 hata payı ve 0,8 güç ve d=0,160 etki

büyüklüğü ile çalışmada toplamda 99 örnek sayısının yeterli olduğu belirlendi.

Araştırmada, hem preoperatif hem de postoperatif dönemde sıcak hava üflemeli önlükle ısıtılan hastaların termal konfor düzeyinin daha yüksek, anksiyete düzeyinin ise daha düşük olduğu bulundu. Ek olarak, sıcak hava üflemeli önlükle ısıtmanın hastaların beden sıcaklığı, nabız, solunum ve satürasyon değerlerine olumlu katkı sağladığı da saptandı. Bu araştırma sonucunda; perioperatif dönemde termal konforu arttırmada, anksiyeteyi azaltmada, beden sıcaklığı, nabız, solunum ve satürasyon değerleri üzerinde sıcak hava üflemeli önlüğün olumlu katkılarının olduğu belirlendi. Perioperatif dönemde sıcak hava üflemeli önlükle veya ısıtılmış yeşil örtü ile ısıtmanın kan basıncı değerleri üzerinde fark yaratmadığı belirlendi. Bu araştırma sonucunda termal konforu artırmada, anksiyeteyi azaltmada sıcak hava üflemeli önlükle hastaların ısıtılması, protokollerin oluşturulması ve hipoterminin yaşam bulgularına etkisini değerlendirmede kullanılacak farklı ısıtma tekniklerinin etkililik ve maliyet açısından değerlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aktif ısıtma, anksiyete, hemşire, hipotermi, pasif ısıtma, termal konfor