Yoğun Bakım Hemşireliği

Programın Amacı

Bu sertifikalı eğitim prgoramının amacı, koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan; hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran; sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen; sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde takım çalışması yapabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek mesleki yetkinliğe sahip, kritik düşünme, karar verme, sorun çözme ve liderlik becerileri gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

Kritik hastaları kapsamlı biçimde değerlendirip klinik belirti ve bulgularını doğru biçimde yorumlar.

Temel kardiyak ritimleri ve yaşamı tehdit eden kardiyak aritmileri hızlı ve doğru şekilde yorumlar.

Yoğun bakım ünitelerinde bulunan araç ve gereçleri etkin biçimde kullanır.

Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm hemşirelik girişimlerini tam ve doğru biçimde uygular.  

Yoğun bakım ünitelerinde sık uygulanan ilaçların güvenli biçimde nasıl uygulanacağını tanımlar.

Yoğun bakıma hasta kabulünü tam ve doğru biçimde yapar.

Yoğun bakımda yatan hastaların bakımını (monitorizasyon, solunum, beslenme, hareket, eliminasyon, vb.) kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda uygular.

Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını hızlı ve doğru biçimde uygular.

Yoğun bakım ünitesinde işbirliği içinde etkin bir ekip çalışmasının nasıl başarılacağını tanımlar.

Yoğun bakım ünitesinde hasta güvenliği ve kaliteli bakım uygulamalarının nasıl iyileştirileceğini/geliştirileceğini tanımlar.

Yoğun bakım ünitesinde hasta ve aile merkezli bakımın önemini kavrar.

Eğitim Süresi

Bu programın toplam süresi 30 iş günü olup 120 saat teorik, 120 saat uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası” ve 240 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan eğitim programı sorumlumuza ulaşınız!

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde görev yapan konu ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları ile Koç Üniversitesi bünyesinde veya dışarıdan konusunda uzman hekim ve hemşireler eğitimci olarak görev alır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım

Video ile öğretim

Soru-cevap ile aktif tartışma

Vaka tartışmaları

Küçük grup çalışmaları

Laboratuvar uygulamaları

Simülasyon uygulamaları

Klinik uygulama

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, yeni gelişmelere paralel olarak alan ile ilgili ulusal ve uluslararası kılavuzlardan yararlanılarak güncellenir.

Başarı Kriterler

Derslere devam zorunludur; mecburi durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.

Katılımcıların teorik sınavdan 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan alması gerekir. Yetmişbeş’in (75) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi klinik rehber hemşireler tarafından “Uygulama Değerlendirme Formu” ile “Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Formu” ” kullanılarak yapılır. Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.

Verilecek Belge

Yukarıda belirtilmiş olan başarı kriterlerini yerine getiren katılımcıya Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Sertifikanın yenilenme ölçütleri, denklik başvuru ve denklik işlemleri için bakınız.

Kimler Katılabilir?

Bu sertifika programına, yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.

Kontenjan

30 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Ücreti

Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama önerileri için  SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.