ÖZET

Eğitim kurumları kaliteyi yakalamak için öğrenci-müşteri odaklı olmalı, özellikle öğrencilerinin ve veliler, hastaneler/sağlık kuruluşları, meslek örgütleri, toplum vb diğer müşterilerinin beklentilerini, istek ve arzularını belirleyerek, onların memnuniyetini artırmak için çalışmalar yapmalıdırlar.

Bu projede; hemşirelik eğitiminin kalitesinin değerlendirilmesi kapsamında, öğrenci velilerinin eğitim kurumu ve meslekle ilgili görüşleri ile yönetici hemşirelerin mezunların performansıyla ilgili değerlendirmelerinin araştırılması amaçlanmıştır:

Velilerin hemşirelik yüksek okulu ve meslekle ilgili görüş ve beklentilerini belirlemek üzere; araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu, öğrencinin kendisi(13 soru), annesi (20 soru) ve babası (20) için ayrı ayrı olmak üzere toplam 53 sorudan oluşmaktadır. (Ek -l)

Araştırmanın evrenini, İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda öğenim gören tüm lisans öğrencileri (474) oluşturmakta olup, herhangi bir örneklem yöntemine gidilmeden tüm öğrencilerin araştırma kapsamına alınması planlanmıştır.

Soru formları, gerekli izin alındıktan sonra araştırmacılar tarafından araştırmayla ilgili açıklamalar yapılarak öğrencilere dağıtılacak ve geri toplanacaktır.

Yönetici hemşirelerin yüksekokulun mezunlarının performansıyla ilgili değerlendirmelerini belirlemek üzere, İstanbul il sınırları içinde yer alan tüm hastaneler araştırmanın evrenini oluştururken, F.N. HYO mezunlarına daha kolay ulaşabileceği düşüncesiyle, 200 yatak ve üzeri kapasitesi olan hastanelerin ( 36 hastane) araştırma kapsamına alınması kararlaştırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerinin her biri için FN mezunlarıyla çalışmış 200 yönetici hemşire değerlendirici olarak örnekleme alınırken; yapılan performans değerlemenin objektifliği ve kontrolünü sağlamak üzere değerlenen konumunda olan 200 FN mezununun kendi-kendini değerlemesi planlanmıştır. Sonuçta, her hastane grubu için 200 değerleyen ve 200 değerlenen olmak üzere 400 kişiden veri toplanacak, toplamda 1200 kişi örnekleme alınacaktır.

Veri toplama aracı olarak, literatürden destek alınarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan performans değerlendirme formu (Ek -2) , uzman görüşleri (Ek- 3) alındıktan sonra kullanılacaktır.

Elde edilen tüm veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak, istatistik uzmanı tarafından analiz edilecek ve literatür desteğinde tanışılarak raporlanacaktır.

Anahtar sözcükler: Eğitim, Kalite, Veliler, Mezun Performans Değerlendirme, Hemşirelikte Yönetim.