ÖZET

Amaç: Bu projenin amacı; kendi kendine vulva muayenesine (KKVM) yönelik bir mobil uygulama geliştirmek ve geliştirilen mobil uygulamanın kadınların KKVM yapma oranlarına etkisini belirlemektir.

Yöntem: Zaman serisi modelinde yürütülen araştırmanın evrenini, 15 Şubat-15 Mart 2020 ile 15 Mayıs-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran kadınlar oluşturmuştur. Belirtilen tarihlerde polikliniğe başvuran kadınlardan, araştırmaya katılmayı kabul eden 47 kadın örneklemde yer almıştır. Araştırmada yer alan kadınların cep telefonlarına KKVM mobil uygulaması yüklenmiş ve 6 ay izlenmiştir. Veriler, literatüre göre hazırlanan bir soru formu kullanılarak, yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, aritmetik ortalama) ile McNemar Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların ortalama 35.34±9.85 yaşında ve %51,1’inin lise mezunu olduğu, %38,3’ünün çalıştığı saptanmıştır. Araştırmada yer alan kadınların, %17’sinin düzenli KKMM yaptığı, hiçbirinin KKVM yapmadığı, %95,7’sinin yıllık düzenli jinekolojik muayene olmadığı ve %29’unun pap-smear yaptırmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %91,5’inin KKVM ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığı, KKVM mobil uygulaması cep telefonlarına yüklendikten üç ay sonra %68,1’inin, altı ay sonra %57,4’ünün KKVM yaptığı belirlenmiştir. İki izlem arasındaki kaybın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Kadınlar, ilk izlemde en çok KKVM yapmanın zor olduğu, ikinci izlemde vakit ayıramadıkları için KKVM yapmadıklarını ifade etmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, geliştirilen mobil uygulamanın KKVM yapma oranını artırdığı ve izlemler arasında KKVM yapmayanların sayısında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Mobil uygulamanın KKVM yapma sıklığı ve süresi üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: kadın sağlığı, kendi kendine vulva muayenesi, mobil uygulama, vulva sağlığı