ÖZET

Araştırma, akut apendisit ameliyatı olan 6-12 yaş grubu çocukların postoperatif dönemde çevre oyunu ile mobilizasyonunun korku ve ağrı düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü deneysel tipte gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Çocuk Cerrahisi servisine başvuran, apendektomi uygulanan ve örneklem kriterlerini karşılayan 6-12 yaş grubu çocuklardan randomizasyonla belirlenen çevre oyunu grubu (n:50) ve kontrol grubu (n:50) olmak üzere 100 çocuk oluşturmuştur. Her iki grupta da mobilizasyon sırasında ebeveynler yanında bulunmuştur. Veriler çocuğun demografik özelliklerini, fizyolojik parametrelerini, ağrı ve korkusunu değerlendirmek amacıyla oluşturulan “Çocuk İzlem Formu” ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programında uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.

Araştırmada çocukların gruplar arası nabız, kan basıncı ve oksijen saturasyon değerleri arasında işlem öncesi ve sonrası fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Çocuk, ebeveyn ve hemşire tarafından değerlendirilen ağrı puan ortalamaları, mobilizasyon öncesi her iki grupta benzerken (p>0,05), mobilizasyon sonrası çevre oyunu grubundaki çocukların ağrı puan ortalamaları daha düşük bulunmuştur (p<0,005). Çocuk, ebeveyn ve hemşire tarafından değerlendirilen korku puan ortalamaları, mobilizasyon öncesi her iki grupta benzerken (p>0,05), mobilizasyon sonrası çevre oyunu grubundaki çocukların korku puan ortalamaları daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Grup içi sonuçlar incelendiğinde; çevre oyunu ve kontrol grubunda bulunan çocukların nabız ve kan basıncı

ortalamaları, her iki grupta da mobilizasyon sonrası öncesine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Çocuk, ebeveyn ve hemşire tarafından değerlendirilen ağrı puan ortalamaları; çevre oyunu grubunda mobilizasyon sonrası, öncesine göre daha düşük bulunmuşken (p<0,05), kontrol grubunda ise yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Çocuk, ebeveyn ve hemşire tarafından değerlendirilen korku puanları; çevre oyunu grubunda mobilizasyon sonrası öncesine göre düşük bulunmuşken (p<0,05), kontrol grubunda benzer olduğu belirlenmiştir (p>0,05).

Araştırma sonuçları doğrultusunda çocukların korku ve ağrılarının kontrol altına alınmasında çevre oyunun etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Apendisit, Çevre oyunu, Çocuk cerrahisi, Korku