ÖZET

Yapılan çalışmalar bakımın etkinliğini ve önemini açıkça ortaya koymasına karşın; hemşirelik bakım uygulamalarının tedavi ve yaşam bulguları gibi rutin uygulamalarla sınırlı kaldığı ve hemşirenin asıl görev ve sorumluluklarım oluşturan temel hemşirelik işlevlerinin büyük ölçüde yerine getirilmediğini ortaya koymaktadır. Sağlık sisteminin örgütsel yapısı, uygun olmayan çalışma ortamı ve saatleri, hemşire başına düşen hasta sayısı, kararlara katılamama, yöneticiler tarafından desteklenmemeleri, iş doyumunun düşük ve rol tanımlarının olmaması, vb hemşirelerde iş stresine yol açan faktörler olarak sıralanmaktadır. Kurumlarda nitelikli eleman sağlanamaması işleyişte bozulmaya ve hizmet kalitesinde düşmeye neden olabilmektedir.

Bu araştırmada, Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Demeği (TİHUD) İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu tarafından oluşturulan araştırma ekibi, Türkiye’de dahiliye/iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin nitelikleri, çalışma koşullan ve sorunlarım saptamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma ile başlangıç noktası olarak Türkiye genelindeki üniversite, devlet ve özel hastanelerin iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin çalışma sorunları saptanacak ve bu sorunlara yönelik çözümler aranacak, yönetimle işbirliği ve gereksinimlere Yönelik hizmet içi eğitim ve araştırmalar ile çalışma koşulları iyileştirilmeye, bakım kalitesi arttırılmaya ve iş doyumları yükseltmeye çalışılacaktır.

Araştırmanın evrenini Türkiye’de üniversite, devlet ve özel hastanelerde çalışan 82 246 hemşire; örneklemini ise üniversite hastanelerin bulunduğu illerde çalışan ve hastanelerdeki yatak sayısına orantılı (%73.1 devlet, %16’sı üniversite ve %9.7’si özel hastane) seçilen 2804 hemşire oluşturacaktır. Kesitsel tipteki bu araştırmada hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, çalışma biçimleri, iş yükü/yoğunluğu, sorumlulukları, iş doyumu ve çalışma sorunları, mesleki gelişim ve fırsatları, vb içeren soru formu kullanılarak, anketörler aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniğiyle veriler toplanacaktır. Elde edilen veriler, bilgisayarda bir istatistik programında analiz edilecektir.

Anahtar Sözcükler: İç Hastalıkları Hemşireliği, Çalışma Koşulları, Nitelikleri, Sorunlar, İş Doyumu