ÖZET

Gelişmekte olan ülke statüsünde olan Türkiye’de özellikle kırsal ve yoksul kesimde kapalı ortam hava kirliliği önemli bir sorundur. Kapalı ortam hava kirliliğinin önüne mi nedenlerinden biri sigara diğer ise Doğu Anadolu’da yaygın kullanılan tezektir. Bu iki kaynaktan köken alan kapalı ortam hava kirliliği nedeniyle sağlığı tehdit edebilecek birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kars’ta kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sorunlar açısından yüksek risk altında olan kadınlara verilen eğitimin etkinliğinin incelenmesidir. Müdahale çalışması olarak planlanan bu çalışmanın verilen 10 Şubat-1 Haziran tarihleri arasında toplanacaktır. Kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sorunlar açısından risk altında olan 80 Kadın araştırma kapsamına anlayacaktır. Müdahale grubuna alınan 40 kadını birer hafta arayla ev ziyareti yapılacak ve 5 oturumluk eğitimler verilecektir. Kontrol grubunda yer alan 40 kadın ise sadece izlenecektir. Oturumlar, oturumun amacını, hedeflerini, eğitimin yönetimini içeren eğitim planları çerçevesinde yürütülecektir. Araştırmanın verileri sosyo- demografik ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi formu, kadınların tezek hakkındaki bilgi ve uygulamalarını tanılamaya yönelik bilgi formu, tezek kullanım bilgi testi, ÇSD maruziyet testi, semptom değerlendirme testi aracılığıyla toplanacaktır. Eğitimler tamamlandıktan bir ay sonra hem deney hem kontrol grubundan son testi ölçümü yapılacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS veri tabanında değerlendirilecektir.