ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı pediatrik onkoloji hastalarına uygulanan uğraşı temelli hemşirelik programı (UTHeP)’nın çocuğun, kemoterapiye bağlı semptomlarına ve memnuniyet düzeyine etkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Araştırma randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Çalışma verileri Mayıs 2021 – Mayıs 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Örneklem seçiminde basit randomizasyon tekniği ile kapalı zarf sistemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, girişim grubu (n: 30), kontrol grubu (n: 30) olmak üzere 7-12 yaş arası kanser tedavisi alan 60 çocuk oluşturmuştur. Girişim grubuna beş gün boyunca, günde 30 dakika UTHeP uygulanmıştır. Girişim grubuna, birinci gün, UTHeP bitiminde (5. gün), UTHeP bitiminden yedi gün sonra ve Taburculuk öncesi (UTHeP’in bitiminden ortalama 10-14 gün sonra) “Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği 7-12 yaş (MSDÖ 7-12)”, “Hastanede Yatan Çocuklar için Psikososyal Semptomları Tanılama Ölçeği (ÇPSTÖ)” ve “Çocuk Memnuniyet Formu (ÇMF)” uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir girişim

yapılmamış, 1. Gün, 5. Gün, 5. gün formları tamamlandıktan bir hafta sonra ve taburculuk

öncesinde (ortalama 10-14 gün sonra) girişim grubuyla aynı veri toplama araçları uygulanmıştır.

Bulgular: Girişim grubundaki çocukların UTHeP sonrasında MSDÖ, ÇPSTÖ ve ÇMF puan ortalamalarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkla azalma olduğu görülmüştür (p<0.05).

Sonuç: Pediatrik onkoloji hastalarına UTHeP doğrultusunda yapılan girişimlerin, çocuğun,

kemoterapiye bağlı semptomlarına ve memnuniyet düzeyine etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Çocuk, Kanser, Kemoterapi, Uğraşı, Hemşirelik