ÖZET

Münih Deklarasyonu (2000) ile toplam sağlığı sorunlarının çözümü, etkili ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin sunulması ve bakımını sürekliliğinin sağlanmasında hemşire veya belirli çok önemli rolleri ve katkıları olduğu güçlendirilmesi gerektiğinde hemşirelerin bu potansiyellerini en iyi şekilde yaşama geçirebilecekleri bildirilmektedir.

Bu çalışmada Bolu Sağlık Yüksekokulu’nun öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hemşirelik eğitim ve uygulamaların entegrasyonu ile toplum temelli sağlık hizmetlerine etkili bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Bu proje bir pilot uygulama alanı oluşturularak, var olan sağlık kayıtları gözden geçirilerek hemşirelik bakım uygulamalarının rehber oluşturacak sağlıkla ilgili ilave temel veriler toplanarak toplu olmaz sağlık sorunlarının saptanması planlanmaktadır. Proje kapsamındaki toplum temelli bu hemşirelik bakım uygulamalarının sürekli ve sürdürülebilir olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılması düşünülmektedir.

Araştırmanın evrenini Bolu ili, örneklemini ise Karaköy Sağlık Evine kayıtlı yaklaşık 500 kişi oluşturmaktadır. Kesitsel tipte gerçekleştirilecek olan araştırmada Mart 2016 Mart 2007; bakım gereksinimleri, kronik hastalık, sağlık hizmetlerinde kullanımı, sağlık eğitimi gereksinimleri, aşılanma durumu, aile yapısı ve işlevi, kadın sağlığı ve yaşlıların durumu vb. sorgulanacaktır. Çalışmanın verileri, amaçlara göre hazırlanmış soru formları kullanılarak öğrenciler tarafından ileri gidilerek yüz yüze görüşme tekniği ile toplanacaktır. Elde edilen veriler bilgisayarda bir istatistik programında analiz edilecektir.

Karaköy’de yaşayan kişilerin sağlık sorunları satıldıktan sonra sık aralıklarla izlenecek, gerekirse ikinci basamak sağlık kurumlarına yönlendirilecektir. Sağlık, hastalık, uyum ve baş etme yöntemleri konusunda sağlık eğitim programları düzenlenecektir.