ÖZET

Perineal travma doğum esnasında epizyotomi açılması ya da spontan olarak genital bölgede herhangi bir laserasyonun oluşmasıdır. Perineal travma erken doğum sonrası dönemde olduğu kadar, daha sonraki dönemde de kadında rahatsızlıklara neden olmaktadır. Perineal travma, erken doğum sonrası dönemde, kan kaybı, dikiş atma gereksinimi, annenin dinlenmeye alınması ve erken anne bebek etkileşiminde gecikme ve perineal ağrıdan oluşan kısa süreli problemlere neden olmaktadır. Perineal travma pelvik taban kaslarını zayıflatmakta, idrar ve dışkı inkontinansı, ağılı cinsel ilişki ve perineal ağrıdan oluşan, uzun süre devam eden rahatsızlıklara da neden olmaktadır. Bu problemler perineal travma bulunmayan kadınlarda daha az görülmektedir.

Doğuma yardım eden sağlık çalışanları vajinal doğumlarda perineal travmaları önlemek için doğum eyleminin ikinci devresinde farklı teknikler kullanmaktadırlar. Normal vajinal doğumlarda spontan perineal travmaları azaltmak için özel olarak önerilen kesin ve kanıtı olan bir yöntem bulunmamaktadır. Bu proje, doğum eyleminin ikinci devresinde, perineal bölgeye uygulanan masajın perineal travmaları ve travmanın olumsuz etkilerini azaltmadaki etkisini incelemek amacı ile planlanmıştır.

Perineal travmaları önlemek için doğum eyleminin ikinci devresinde kullanılan tekniklerden biri perineal masajdır. Perineye masaj uygulama epizyotomi gereksinimini ve perineal laserasyonlan azaltıcı bir yöntem olarak gösterilmektedir. Bu yöntemin vazodilatasyon, kan akımında ama, dokunun esnekliğinde ve yumuşamasında artış, kas relaksasyonu ve ağı algısında değişmeden oluşan terapatik etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Perinenin esnetilmesi pelvik tabam koruyabilir ve doğumu kolaylaştırabilir.

Bu proje randomize kontrollü olarak deneysel planda, Aydın il merkezinde bulunan bir devlet hastanesinde yapılacaktır. Araştırmanın ömeklemine 350 tane ilk kez doğum yapacak olan kadın alınacaktır. Örnekleme alınan kadınlar 1:1 randomize edilerek, deney (masaj) ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılacaktır.

Araştırma bir akademisyen proje yürütücüsü, bir klinikte çalışan araştırmacı ve bir akademisyen araştırmacıdan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Araştırma kriterlerine uygun olan kadınlar belirlendikten sonra, araştırma ile ilgili açıklama yapılarak yazılı veya sözel olurları alınacaktır. Klinisyen ebe araştırma kapsamına alınan bütün gebeleri hastane protokolüne uygun bir şekilde izleyecek doğumlarını yaptıracak ve gerekirse epizyotomi uygulayacaktır. Amca klinisyen ebe masaj grubuna ayrılan kadınlara doğum eyleminin ikinci devresinde perineal masaj uygulayacaktır. Perineal masaj hastanenin standart uygulamalarında yer almamaktadır. Veri toplama araçlarının doldurulması, araştırma raporlarınım hazırlanması ve yayını araştırma ekibinin diğer üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen, soru formu, doğum eylemi gözlem formu, doğum sonrası birinci gün, üçüncü hafta ve altıncı ay izlem formları ile toplanacaktır. Soru formu formu yüz yüze görüşme yöntemi ile doğum eylemi gözlem formu gözlem yöntemi ile, doğum sonrası takip formları yüz-yüze görüşme, gözlem ve telefon görüşmesi yöntemleri ile doldurulacaktır.

Verilerin analizi SPSS aracılığı ile yapılacaktır. Araştırmanın bütün değişkenleri bakımından masaj ve kontrol grupları karşılaştıracaktır. Araştırma verileri tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi ve t-testi ile analiz edilecektir.

Anahtar Sözcükler

Perineal travma, masaj, intrapartum bakım, kadın sağlığı, ebelik / hemşirelik bakımı.