ÖZET

Kanser tedavisinde geleneksel intravenöz kemoterapiye alternatif olarak, oral anti-kanser ilaçların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Oral antikanser ilaçların uzun dönem kullanılması tedaviye uyum ile ilgili sorunlara neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kanser tedavisinde oral antikanser ilaç kullanan hastalarda tedaviye uyum ve semptom yönetimini desteklemek için geliştirilen mobil uygulamanın (OKTED) etkisini değerlendirmektir.

Araştırma randomize kontrollü deneysel araştırma tasarımı ile yürütülmüştür. Oral antikanser ilaç kullanan hastalar (n=98) müdahale ve kontrol grubuna randomize edilmiştir. Hastalar altı ay izlendi. Araştırmanın primer sonucu olan tedaviye uyum hasta öz bildirimi (Oral Kemoterapi

Uyum Ölçeği) ile değerlendirildi. Hastaların semptomları Memorial Semptom Değerlendirme

Ölçeği ile başlangıçta, 4 hafta, 12 hafta ve 24. Haftalarda değerlendirildi. Verilerin analizinde

ki-kare, bağımsız gruplarda t testi, tekrarlanan ölçümlerde varyans analizi kullanılmıştır. Deney

grubunun OCAS ön test ve takip puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu

belirlendi (p <0,05). Deney ve kontrol gruplarının ortalama MSAS skorlarında 3. ve 4. takiplerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlendi (p <0,05). Mobil uygulama müdahalesi semptom yönetiminde ve tedaviye uyumunu arttırmada etkili oldu. Oral antikanser ilaç kullanan tüm hastalar için olmasa da özellikle uyum sorunları yaşayan bazı hastalar için mobil uygulamalar yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İlaç uyumu, kanser, mobil uygulama, oran antikanser ilaç, oral kemoterapi