ÖZET

Mastektomi ve kemoterapiye bağlı alopesi nedeniyle meme kanseri olan hastaların beden imajında olumsuz değişim olabilmektedir. Hastanın beden imajı algısı; görünümdeki değişimin en yakın tanığı olan eşin tutumundan etkilenebilmektedir. Araştırma erkeklerin eşlerindeki görünüm değişikliğini nasıl algıladıklarını belirlemek için planlandı.

Nitel türde olan araştırmanın örneklemini; eşi mastektomi  ve alopesisi olan 40 erkek oluşturacaktır. Veriler yarı yapılandırılmış soru formu aracılığı ile görüşme yöntemi ile toplanacak ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilecektir.

Anahtar Sözcükler

Mastektomi, alopesi, beden imajı, eş.