ÖZET

Bu araştırma, bir psikiyatri hastanesinde çalışan hemşirelere verilen psikiyatri hemşireliği eğitiminin etkililiğini değerlendirmek amacıyla yan deneysel olarak yapılmıştır.

Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan 158 hemşire araştırmanın evrenini, bu gruptan psikiyatri hemşireliği konusunda eğitim almaya gönüllü olan 68 hemşire araştırmanın   oluşturmuştur. Ancak, araştırmanın yürütüldüğü tarihler arasında, raporlu-izinli olma veya görevlendirme nedeniyle eğitimlere % 80 devam sağlayamayan sekiz hemşire ve tayin nedeniyle kurumdan ayrılan bir hemşire (toplam dokuz hemşire) araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Araştırma, toplam 59 hemşire ile yürütülmüştür.

Araştırma verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelerin İş Motivasyonlarına İlişkin Soru Formu, Eğidm.in Etkililiğini Değerlendirme Formu ve Servis Ortamı Ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama araçları, gerekli izinler alındıktan sonra   Veri toplama araçlarından, Hemşirelerin İş Motivasyonlarına İlişkin Soru Formu’ nun bu araştırma için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0.65, Servis Ortamı Ölçeği’ nin ki ise 0.77 olarak saptanmıştır.

Eğitime katılmak isteyen ve %80 ve üzeri devan hemşireler, psikiyatri hemşireliğine ilişkin bilgi ve becerilerin aktarılacağı, her bili 45 dakika olmak üzere, dörder ders saatlik olan ve toplun 152 saatlik eğitim programına katılmışlardır.

Araştırma verileri SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak  değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımları, analizinde ise ‘t’ testi, varyans analizi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Ölçeklerin birbiri ile ilişkisini incelemek amacıyla ise Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır.

Hemşirelerin psikiyatri eğitimi öncesi, sonrası ve üç ay sonrası servis ortamı alt ölçeklerinin puan “öfke ve saldırganlık” alt ölçeği dışında, eğitim sonrası alt ölçeklerin puan ortalaması, genel olarak eğitim öncesine göre daha yüksek bulunmuştur. Bu puan farkı, “spontanlık”, “pratik yönelim”, “düzen-organizasyon” ve “programın açıklığı ” alt ölçeklerinde istatistiksel olarak göstermiştir.

Hemşirelerin psikiyatri hemşireliği eğitimi öncesinde motivasyon puan ortalaması 73.84+7.04 iken, eğitim sonrasında 74.3&7.11 olmuş ve eğitimden üç ay sonrasında 76.93+6.57 olarak değişip giderek artış gösterdiği belirlenmiştir (min:29, max:87). Ancak bu puan farkı, eğitim öncesi-eğitim sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı  bulunmazken,