ÖZET

Kanser, hastalığın kendisinin ve tedavilerinin yol açtığı fiziksel sorunların yanı sıra pek çok psikososyal soruna yol açmaktadır.  Kanser hastalarında oldukça yüksek oranda görülen psikososyal sorunlar hastaların ve ailelerin işlevselliğini, hastalık ile başetme kapasitelerini ve önerilen tedavilere uyumlarını azaltmakta, daha çok acı ve ağrı çekmeye, daha kötü fiziksel fonksiyona, daha yüksek tıbbi maliyete, daha uzun süre hastanede kalmaya neden olmakta ve bütün bunlar da sağlık sistemine ilave yükler getirmektedir. Yaşanan bu psikososyal sorunların erken evrede yakalanması ve ele alınmasında onkoloji hemşirelerine önemli görevler düşmesine karşın, hemşirelerin bu gereksinimleri tanıma konusundaki becerileri yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle bu çalışmada erişkin onkoloji alanında çalışan hemşirelerin psikososyal bakım verme ile ilgili görüşlerinin, engellerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı yapıda olan bu çalışma nitel ve nicel olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın birinci aşaması olan nitel çalışmanın verileri; bir devlet, bir üniversite ve bir özel olmak üzere üç hastanenin onkoloji bölümünde ayaktan ve yatarak tedavi gören erişkin hastalara bakım veren hemşirelerden odak grup görüşmesi ile toplanacaktır. Araştırmanın ikinci aşaması olan nicel çalışmanın verileri ise Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na (İBBS) göre 12 coğrafi bölgeden hasta kapasitesi fazla olan bir devlet, bir üniversite ve bir özel hastane olmak üzere toplam 33 hastanenin onkoloji bölümü hemşirelerinden toplanacaktır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği, nicel verilerin analizinde ise ki-kare testi kullanılacaktır.

Anahtar Sözcükler

Onkoloji hemşiresi, psikososyal bakım, gereksinim, gereksinim belirleme