ÖZET

Bu çalışmada; hemşirelik öğrencilerinin demografik özelliklerinin eğitim yaşantıları ve ekonomik durumları ile ilgili algılarının kültürel-sanatsal ve sportif etkinliklere katılma durumlarının, örgütlenme konusundaki görüşlerinin, bulundukları bölgeyi ve devlet politikalarını sağlık açısından değerlendirmelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini devlet ve Vakıf üniversitelerine bağlı hemşirelik ve sağlık yüksekokullarında hemşirelik eğitimi gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise yirmi bir üniversiteye bağlı dört hemşirelik ve on yedi sağlık yüksekokulunun son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile 2016 yılı Mayıs-Haziran aylarında toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 ile değerlendirilmiştir.

Verilerin analizi frekans ve yüzdeler üzerinde yapılmıştır. Öğrenciler genellikle kent kökenli ve sosyo-ekonomik yönden orta düzeydedir. Teknolojiye kullanmakta, güncel olayları ve sanat etkinliklerini izlemektedir. Yaklaşık yarısı yabancı dil bilmekte, spor ve tatil yapabilmektedir. Öğrencilerin çok azı öğrenci topluluklarına ve Herhangi bir derneğe üyedir. Yarıdan fazlası hayal ettiği üniversitede okumakta ancak hayal ettiği bölümde değildir. Ancak önemli bir kesimi hemşireliği seçtiği için mutludur. Öğrencilerin çoğu hemşirelik eğitiminin yeterli bulmakta ancak devletin eğitim politikalarının yetersiz bulunmaktadır. Hemşirelik mesleğinin geleceği ve olumlu görmektedirler.